RIVM vaccinatie-programma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is het in 1957 ingevoerde Nederlandse vaccinatieprogramma waarbij met name kinderen ingeënt worden tegen infectieziekten. Het Vaccinatieprogramma heeft als doel de Nederlandse bevolking te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Het gaat hierbij met name om kwetsbare groepen. Door het ontstaan van groepsbescherming kunnen ernstige infectieziekten verdwijnen. Het percentage individuen in de populatie dat is gevaccineerd tegen een bepaalde ziekteverwekker wordt de vaccinatiegraad genoemd. Indien de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is om het reproductiegetal lager dan 1 te houden, kan er onvoldoende groepsbescherming worden bereikt. Deelname aan het vaccinatieprogramma is niet verplicht, maar wel belangrijk! 

De vaccinaties binnen het programma worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gecoördineerd door het Centrum Infectieziektebestrijding. Uitvoering ligt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP). De praktische uitvoer van de vaccinaties is door het RIVM en DVP gedelegeerd aan regiokantoren die tevens het beheer voeren over het vaccinatieregister, waarin de inentingsgegevens worden opgeslagen.

Een vaccin moet voordat het op de markt komt geregistreerd worden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of in Europees verband door de European Medicines Agency. Getoetst wordt of een vaccin effectief en veilig is. Na het onderzoek bekijkt de Gezondheidsraad wat het vaccin voor de volksgezondheid oplevert. De Gezondheidsraad geeft hierover advies. De farmaceutische industrie brengt vaccins, na toelating, op de markt. Zij hebben echter geen invloed op de middelen binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM koopt de vaccins in voor het Rijksvaccinatieprogramma via een openbare Europese aanbesteding. Dat betekent dat het RIVM beschrijft aan welke voorwaarden het vaccin moet voldoen. Hiermee kan de keuze van de minister onafhankelijk worden genomen.

Lees meer over ...

Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - geprotocolleerde vaccinatieprogramma's - voor bedrijven en instellingen

Vaccinatieschema RIVM

In Nederland worden vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. De Gezondheidsraad (GR) evaleert op verzoek van de staatssecretaris van VWS het schema van het Rijksvaccinatieprogramma. De laatste keer dat het programma is geëvalueerd luidde de conclusie dat alle vaccinaties bijdragen aan de doelen van het programma. Het advies van de GR was dan ook om alle in het programma opgenomen vaccinaties te behouden. Wel kan een aantal vaccinatiemomenten beter verschoven worden.  Ook adviseert de raad om sommige vaccinaties die niet in het RVP zitten maar wel gezondheidswinst opleveren, beter bekend en toegankelijk te maken bij de daarvoor beoogde doelgroep. Kijk voor een actueel overzicht van het vaccinatieschema op: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/document/vaccinatieschema-rijksvaccinatieprogramma  

Door toestemming te gegeven voor een vaccinatie en het vastleggen van de vaccinatiegegevens door het RIVM kan de volksgezondheid in de gaten gehouden worden. Het RIVM controleert of en hoe lang de vaccinaties zorgen voor goede bescherming van de Nederlandse bevolking. Wanneer er in Nederland een infectieziekte uitbreekt dan weet het RIVM precies hoeveel mensen al zijn beschermd met een vaccinatie. Zo beoordeelt het RIVM of de ziekte zich kan verspreiden. En dus ook of er actie moet worden ondernomen. Bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen voor een (extra) vaccinatie.

Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten en lopen daarmee het meeste risico. Voor veel infectieziekten is er echter sprake van groepsimmuniteit. Om groepsimmuniteit te creëren en behouden moeten zoveel als mogelijk kinderen ingeënt zijn. Zo kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen.

Ceban HomeCare - LRC erkend vaccinatiebureau - vaccinatieschema - hepatitis B

Blijf op de hoogte van alles rondom Ceban HomeCare en ontwikkelingen binnen onze expertise.