Van intramurale naar extramurale zorg

Zet u als medisch specialist vraagtekens bij de kwaliteit van de ziekenhuisverplaatse zorg? Dan willen wij graag met u in contact komen. Vertrouwen tussen u als medisch specialist en onze organisatie vormt voor ons de basis. De Ceban HomeCare organisatie heeft al sinds 2001 ervaring op het gebied van thuistoedieningen. Onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen zijn gewend geprotocolleerd te werken op basis van onze zorgprogramma’s. 

Uit het rapport ‘Samenwerken aan passende zorg’ eind 2020, blijkt dat één van de belangrijkste voorbeelden van passende zorg het toedienen van medicatie thuis is. Thuistoediening is het verplaatsen van medicamenteuze ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Hierdoor hoeft een patiënt niet langer voor deze zorg naar het ziekenhuis. Veel patiënten vinden het prettig om zorg te ontvangen in hun eigen omgeving. Een ander voordeel is dat thuistoediening eventuele capaciteitsproblemen in het ziekenhuis voorkomt. De trent is dan ook dat een groot deel van de (chronische) zorg buiten het ziekenhuis gaat plaatsvinden. Op lange termijn leidt dit tot kostenbesparing en verminderde werkdruk in de ziekenhuizen. 

Ziekenhuisverplaatste zorg:

behandelend specialist vindt thuistoediening verantwoord
verpleegkundige neemt medicijnen en materialen mee naar thuissituatie patient
behandeling via een injectie onder de huid (subcutaan)
behandeling via een injectie in de spier (intramusculair)
behandeling via een infuus of injectie in het bloedvat (intraveneus)
bij elke toediening van medicatie checkt verpleegkundige naam en geboortedatum patient
de zorg van de verpleegkundige stopt niet bij toediening van het medicijn!
Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige

Diverse vormen van zorg

Er bestaan verschillende vormen van zorg. Al deze vormen worden omschreven met bepaalde termen, zorgtermen. De meest gebruikte termen zijn intramurale zorg en extramurale zorg. Verder kennen we nog transmurale zorg zoals ziekenhuisverplaatste zorg, semimurale zorg, ambulante zorg, curatieve zorg, somatische zorg en palliatieve zorg.

Ceban HomeCare - thuistoedieningen - intramuraal - extramurale zorg- ziekenhuisverplaatste zorg - thuissituatie
Ceban HomeCare - thuistoedieningen - intramurale en extramurale zorg - ziekenhuisverplaatste zorg - thuissituatie

Wat is intramurale en extramurale zorg?

Intramuraal betekent de zorg die tussen/binnen de muren van een zorgverlende instantie gegeven wordt. Denk daarbij aan zorginstellingen die 24-uurs zorg verlenen zoals een psychiatrische inrichting, verpleeghuis, ziekenhuis en verzorgingstehuis.

Extramurale zorg is de tegenhanger van intramurale zorg. Extramurale zorg wordt ook wel eerstelijnszorg genoemd. Dit is een vorm van zorg waarbij er geen verwijzing van een arts nodig is. Het is zorg aan patienten die niet in een instelling verblijven maar op afspraak bij een zorgaanbieder krijgen (of die een zorgaanbieder bij een patient thuis levert).

Wat is het verschil tussen intramurale en extramurale zorg?

Het verschil tussen beiden is dat intramurale zorg minimaal 4 etmalen per week onafgebroken in een instelling gegeven wordt waar de patient ook verblijft. Bij extramurale zorg verblijft de cliënt niet in een instelling, maar ontvangt zorg aan huis of op afspraak bij een zorgaanbieder. Extramuralisering is het fysiek scheiden van wonen en zorg, waarbij lichtere zorg wordt geleverd in de thuissituatie en de aanspraak op verblijf in een intramurale omgeving vervalt.

Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - specialistische medicatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - Ceban HomeCare - thuistoedieningen - intramuraal - extramuraal - thuissituatie
Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige

De toekomst van zorg

Nederland moet andere manieren vinden om de zorg in de toekomst te organiseren en te bekostigen. Dit als gevolg van structurele krapte op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel, het toenemend zorggebruik met de stijgende zorgkosten. Zo wordt er steeds meer focus gelegd op de zogenaamde ’extramuralisering van de zorg’: toename van zorg in de eigen leefomgeving. Hierbij wordt zorg en ondersteuning steeds meer verleend bij patienten thuis of op (zorg)locaties anders dan in zorginstellingen. Ziekenhuisverplaatste zorg zoals we deze kennen bij de thuistoedieningen is hiervan een mooi voorbeeld. 

Verder gaat er een verschuiving plaatsvinden met als doel de samenleving toekomstbestending en vitaal te houden. Gesproken wordt over een verschuiving van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’. Zelfredzaamheid en eigen regie over de gezondheid staan hierbij centraal.

Blijf op de hoogte van alles rondom Ceban HomeCare en ontwikkelingen binnen onze expertise.