Medicatie toedienen

Innovatieve ontwikkelingen bieden tegenwoordig de mogelijkheid om de behandeling met specialistische medicatie uit het ziekenhuis in de thuissituatie voort te zetten. Bij Ceban HomeCare bieden wij deze mogelijkheid met op maat samengestelde, geprotocolleerde zorgprogramma’s. Per jaar voeren onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen meer dan 20.000 medisch specialistische handelingen uit in heel Nederland. BIG staat overigens voor Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Ceban HomeCare biedt met haar thuistoedieningen zogenaamde ziekenhuisverplaatse zorg (ZVZ). Het betreft hier de situatie waarin een (dag)behandeling in het ziekenhuis wordt vervangen voor behandeling in de thuissituatie.

Onder thuistoediening van specialistische medicatie verstaan wij:

 • toediening van medicatie aan de patiënt in de thuissituatie uitgevoerd door één van onze BIG-geregistreerde verpleegkundige
 • onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist
 • instructie voor toediening aan de patiënt en/of mantelzorger
 • telefonische bereikbaarheid als extra ondersteuning voor patiënt en/of mantelzorger
 • kwalitatieve nazorg door persoonlijke begeleiding

Om continuïteit in onze dienstverlening te kunnen garanderen werken onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen volgens procedures uitgeschreven in onze zorgprogramma’s. Hierin staat ook hoe te handelen bij complicaties. De zorgmedewerker die medicatie geeft, behoort oog te hebben voor de belangen en behoefte van de patiënt. Voor de verpleegkundigen is een juiste professionele of beroepshouding van belang om het vak goed uit te kunnen oefenen. Dit wordt ook wel individuele professionaliteit genoemd. Bij Ceban HomeCare kunnen wij met vertrouwen vaststellen dat onze landelijke opererende BIG-geregistreerde verpleegkundigen beschikken over ruim voldoende sociale en professionele vaardigheden, zoals goed kunnen signaleren en communiceren en handelen volgens algemeen aanvaarde opvattingen.

Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige

Thuiszorg medicatie

Laat uw patiënten kennismaken met de aanpak van Ceban HomeCare. Persoonlijke betrokkenheid is de kern van al onze zorgprogramma’s. De behandeling thuis wordt afgestemd op de patiënt. Zo moet er voldoende tijd beschikbaar zijn om de patiënt en eventueel de mantelzorger uitleg te geven over de behandeling. Ook moet er voldoende tijd zijn voor het beantwoorden van eventuele vragen. We geven instructies voor de toediening aan de patiënt en/of mantelzorger. Zijn we telefonisch bereikbaar voor extra ondersteuning aan de patiënt en/of mantelzorger. En bieden kwalitatieve nazorg door persoonlijke begeleiding. Dit kan niet zonder directe en korte communicatielijnen.

Thuiszorg is hulp en zorg bij mensen thuis. Van hulp bij het huishouden tot verpleging. Dit kan vanuit verschillende zorgwetten geregeld worden. Ceban HomeCare biedt ziekenhuisverplaatste zorg thuis. Het betreft dan vooral de thuistoediening van specialistische medicatie onder de (eind)verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Onze BIG-geregistreerde verpleegkundigen zijn bekwaam om medicatie te geven, dat wil zeggen dat zij beschikken over de juiste competenties. Deze competenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en professionele houding (wat moet je weten, kunnen en hoe beoordeel je zaken). Essentie bij medicatie geven is dat de juiste cliënt het juiste medicijn krijgt op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid en dosering, op de juiste wijze toegediend, waarbij effecten van complicaties en bijwerkingen tijdig worden gesignaleerd en er op de juiste wijze wordt gereageerd.

Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige - mantelzorger
Ceban HomeCare - thuistoedieningen - ziekenhuisverplaatste zorg - specialistische medicatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - thuissituatie

Protocol medicatie toedienen

Als het gaat om het geven van medicatie is er een onderscheid tussen risicovolle en voorbehouden handelingen. De leidraad ‘Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg’ (opgesteld door de beroepsvereniging van zorgprofessionals) richt zich op de risicovolle handelingen rondom medicatie. Om medicatie te kunnen geven moet een zorgmedewerker bekwaam en bevoegd zijn.

Binnen de zorgsectoren zijn verschillende omschrijvingen van het begrip ‘toedienen van medicatie’ in omloop. Wij verstaan hieronder het toedienen van medicatie als een proces waarin cliënt en zorgmedewerker ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Hierbij gaan we uit van de gedachtegang van de Wet BIG: het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg en het beschermen van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener.

Medicijnen worden door één van onze verpleegkundigen toegediend omdat patiënten waarvoor wij de ziekenhuisverplaatste zorg met onze thuistoedieningen verzorgen, niet zelf in staat zijn de medicijnen te gebruiken. Zij zijn wel mentaal in staat om de juiste medicatie en toedienwijze te controleren. De medicatie is daarbij altijd identificeerbaar, zodat zowel voor onze verpleegkundige als voor de patiënt controleerbaar is of de juiste medicijnen toegediend worden. De patiënt controleert op juiste medicatie, dosering, tijdstip en toedienwijze. Onze verpleegkundige controleert voor toediening vanuit de eigen professionele verantwoordelijkheid of de juiste medicatie op het juiste tijdstip in de juiste dosering aan de juiste patiënt wordt aangeboden. En zet na akkoord voor de handeling een handtekening op de toedienlijst. De door de (ziekenhuis)apotheek geleverde toedienlijst dient als uitgangspunt voor de te geven medicatie

Wat is de wet en regelgeving rondom medicatie toedienen?

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het goed en veilig toepassen van geneesmiddelen bij een ziekte of aandoening. Dit doen zij op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) . Verder houdt IGJ toezicht op het naleven van de Geneesmiddelenwet. Hierin staat hoe een medicijn mag worden geproduceerd en verhandeld. Hiervoor is een vergunning nodig. De volgende personen mogen medicijnen op recept aan patiënten geven:

 • apothekers
 • huisartsen met een vergunning voor apotheker
 • personen en instanties met een speciale vergunning

Het veilig toedienen van medicijnen ligt bij zorgmedewerkers die hiertoe bevoegd en bekwaam zijn. Veilige geneesmiddelentoediening is onder meer verankerd in de wet BIG, Beroepen Individuele Gezondheidszorg, bedoeld om patiënten te beschermen tegen onzorgvuldig handelen. Vanuit de Wet BIG heeft een zorgmedewerker de verantwoordelijkheid om de eigen bekwaamheid op peil te houden. Juist patiënten die geholpen worden bij medicatiezorg zijn kwetsbaar. De beroepsvereniging van zorgprofessionals heeft een zogenaamde leidraad opgesteld bij het geven van medicatie in de (langdurige) zorg.

Ceban HomeCare - thuistoedieningen - ziekenhuisverplaatste zorg - specialistische medicatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - thuissituatie
Ceban HomeCare - ziekenhuisverplaatste zorg - thuistoedieningen - specialistische medicatie - thuissituatie - geprotocolleerde zorgprogramma's - BIG-geregistreerde verpleegkundige - BIG-registratie - nascholing

Wet en regelgeving rondom verantwoorde zorg

De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) verplicht zorginstellingen tot het leveren van verantwoorde zorg. Daaruit volgt dat een zorginstelling door het aanbieden van scholing moet zorgen voor goed geschoold en bekwaam personeel. De zorginstelling moet voorwaarden stellen aan de zorgmedewerkers voor het geven van medicatie. Bovendien moet ze de kwaliteit van handelen kunnen controleren. De vier eisen die de Kwaliteitswet stelt aan de zorginstellingen hebben betrekking op: 

 • Verantwoorde zorg: doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht 
 • De organisatie van de zorgverlening: onder andere kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel hebben, die een goede opleiding hebben en zich regelmatig laten bijscholen, duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden 
 • Kwaliteitssystemen: waaronder aandacht voor klachten, melden van incidenten en calamiteiten 
 • Jaarverslag Medicatieveiligheid: alle activiteiten die zijn gericht op het juist voorschrijven en afleveren en het juiste gebruik van geneesmiddelen